نویسنده: زهرا شعبان شمیرانی

نقد ایدئولوژیک

در دفاع از نقد و فهم ایدئولوژیک

بی‌توجهی به «سنت» چنان که گادامر آن را به تفسیر کشیده است، ممکن نیست.

ایمانوئل کانت

تحلیل نظام عواطف به یاری کانت

کانت سعی دارد منطق احساس را بیابد.

علوم انسانی و سینما

چرا عالمان علوم انسانی باید سینما را مطالعه و نقد کنند؟

سینما ساحت عمل است و مرز روشنی با فلسفه و علوم انسانی دارد.