نویسنده: زهرا شعبان شمیرانی

علوم انسانی و سینما

چرا عالمان علوم انسانی باید سینما را مطالعه و نقد کنند؟

سینما ساحت عمل است و مرز روشنی با فلسفه و علوم انسانی دارد.