توسعه پایدار شهری و رفاه اجتماعی شهروندی

رفاه شهروندی را می‌توان محور اصلی توسعه پایدار شهری دانست.

بررسی تأثیر ارائه اطلاعات تحصیلی ـ شغلی بر گزینه های تحصیلی ـ شغلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی منطقه 2 تهران

دبیران در مدارس، کمترین نقش را در ارائه اطلاعات تحصیلی ـ شغلی، حتی رشته تحصیلی خود دارند.

1 12 13 14