اهداف مجازات

آیا تنها برابری میان جرم و مجازات، عدالت کیفری را محقق می‌سازد؟

مدیریت زنان در نظام، آمارها و تحلیل‏ها

هنوز توسعه همه‏‌جانبه براى زنان با کمبودهاى اساسى و چالش‏‌هاى بزرگى رودررو است.

نقش و اهداف زنان ایرانی در جنبش مشروطیت

جنبش مشروطیت از تاثیرات زنان بی‌بهره نبوده است.

مفهوم بدن در اندیشه فلسفی مرلوپونتی

این دو انگاری با این باور همراه است که ذهن نوعی برتری و چیرگی نسبت به بدن دارد.

نسخه فرهنگی امنیت ملی

مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی است.

جرم و راه های پیشگیری از آن

بزهکاری به دگرگونی اجتماعی بستگی دارد و گاه پیامدهایی مناسب برای تحولات اجتماعی دارد.