شرق شناسی

شرق شناسی چگونه به اینجا رسید؟

اولین بار واژه‌ی شرق شناسی را «ادوارد سعید» به کار برد.

کرونا و پزشکی

کرونا و طبی سازی زندگی روزمره

به تعبیر فوکویی، کرونا یک آگاهی سیاسی بود و نهادهایی به واسطه این آگاهی سیاسی به وجود آمدند.

دین شناسی مارکس

دین شناسی مارکس و منتقدان

مارکس دین را ایدئولوژی دانسته که همچون حکومت، هنر و اخلاق وابسته به زیربنای اقتصادی است.

خصوصی سازی پیش دبستانی

کودکان در گرداب خصوصی‌سازی

خصوصی سازی و پولی کردن آموزش پیش دبستانی در کشور، در حال اجرا و گسترش است.

جدایی طلبی

تب ترکیه گرایی

با حضور اردوغان و شروع تحریم‌های ایران، به تدریج وضعیت اقتصادی ایران و ترکیه با یکدیگر جایگزین شد.

آموزش و پرورش

بمباران دانش آموزان

یکی از معضلات جدی آموزش و پرورش در جامعه ما، فشار درسی بیش از اندازه است.