جایگاه گفتمانی ادبیات مشروطه

تا پیش از این جنبش، ادبیات عمدتاً منفک از جامعه بود.

خیام؛ کافر عارف

خیام، در فرای مرزها توجه زیادی را به خود بخصوص در زمینه شعر معطوف کرد.

زنان داستان‌‏نویس پس از انقلاب اسلامى‏

با پیشامد انقلاب اسلامى شرایط تازه‌‏اى براى حضور زنان ایجاد شد.

چگونه انتقاد سازنده کنیم؟

انتقاد سازنده از یک فرد سعی در تغییر رفتار شخص مورد نظر دارد.

«چرا باید تئاتر ببینیم؟»، با حضورِ «یوسف فخرایی»

«چرا باید تئاتر ببینیم؟»(23 دی 97) با حضورِ «یوسف فخرایی»

1 6 7 8