چگونه انتقاد سازنده کنیم؟

انتقاد سازنده از یک فرد سعی در تغییر رفتار شخص مورد نظر دارد.

«چرا باید تئاتر ببینیم؟»، با حضورِ «یوسف فخرایی»

«چرا باید تئاتر ببینیم؟»(23 دی 97) با حضورِ «یوسف فخرایی»

1 5 6 7