دوران هنر پست‌مدرن

با پیدایش هنر نوین تحولی خاص در سبک و شیوه هنرمندان بوجود آمد.

هنر در غرب جدید

در جریان رنسانس ناگهان جریانی ظهور کرد که می‌توان آن را ادبیات غیردینی خواند.

سلبریتی‌ها واقعا کیستند؟

دسته‌بندی سلبریتی‌ها به این سادگی نیست.

تحقیقات جدید درباره اینستاگرام هشدار می‌دهند

اینستاگرام جوانان را به لحاظ روحی تحت خطر قرار می‌دهد.

جایگاه گفتمانی ادبیات مشروطه

تا پیش از این جنبش، ادبیات عمدتاً منفک از جامعه بود.

خیام؛ کافر عارف

خیام، در فرای مرزها توجه زیادی را به خود بخصوص در زمینه شعر معطوف کرد.