نویسنده: محمدجواد بادین فکر

ویروس در چنبره فرهنگ(2)

ویروس در چنبره فرهنگ(2)

به‌نظر هوسرل از آنجا که بدن واسطه قلمرو عالم مادی و سپهر ذهنی است؛ کرونا یک عامل ضدآگاهی است.

ویروس در چنبره فرهنگ

ویروس در چنبره فرهنگ

ویروس برای آنکه بتواند در زندگی اجتماعی پدیدار شود ناچار است تا به زبان فرهنگی ترجمه شود.

تشکل های دانشجویی

جنگ در میدان دانشگاه

می‌توان گفت اکثر تشکل‌های دانشجویی از ترکیب یا سیطره میدان سیاست شکل گرفته اند.

عصر جدید

توهم استعدادیابی در عصر جدید

قاب عصر جدید، استعدادها را کانالیزه می‌کند.