نویسنده: کیوان خسروی

جمهوری دیروز، جمهوری امروز

جمهوری دیروز، جمهوری امروز

ماکیاوللی تلاش می‌کند بگوید جمهوری دارای چه مشکلاتی است.

رنسانس و ماکیاوللی

رنسانس با لهجه ماکیاوللی

یاکوب بورکهارت، رنسانس را عصرِ تفکر ماکیاوللی‌وار (Machiavellian) می‌نامد.‌

شهر تهران

تهران؛ قربانی سرمایه‌داری

چگونه سرمایه‌داری حاکم بر شهر، حق شهروندان را پایمال می‌کند؟