نویسنده: مهدی فدایی مهربانی

تأسیس علوم سیاسی

داستان تأسیس علوم سیاسی در ایران

تأسیس علوم سیاسی جدید در ایران به 28 آذر ماه 1278 شمسی بازمی‌گردد. 

هانری کربن

امکان‌های فلسفه تطبیقی؛ با نگاهی بر آرای کُربن و ایزوتسو (بخش دوم)

فلسفۀ تطبیقی از نظر کربن و ایزوتسو یگانه راه حل هم‌‌آوایی میان ادیان و فلسفه‌‌هاست.

توشیهیکو ایزوتسو

امکان‌های فلسفه تطبیقی؛ با نگاهی بر آرای کُربن و ایزوتسو

ایزوتسو می‌گوید برقراری گفت‌وگوی فراتاریخی میان فلسفه‌ها و ادیان در جهان کنونی ضروری است.