نویسنده: مجتبی جهان‌تیغ

مصاف ایران با کرونا

مصاف ایران با کرونا

ویروس نئولیبرالیسم، جامعه را در مقابل کرونا آسیب پذیرکرده است؟

خصوصی سازی پیش دبستانی

کودکان در گرداب خصوصی‌سازی

خصوصی سازی و پولی کردن آموزش پیش دبستانی در کشور، در حال اجرا و گسترش است.

نئولیبرالیسم

فرصت تاریخی یا فرصت سوزی تاریخی؟

طی سه دهه پس از جنگ، سه دولت با ادعای تحول اقتصادی تجربه مشترکی به جا گذاشتند.