نویسنده: سیدمحمدهادی موسوی

کرونای «سوسیال دموکرات» یا کرونای «لیبرال سرمایه دار»کدام یک، خطرناک تر است؟

کرونای «سوسیال دموکرات» یا کرونای «لیبرال سرمایه دار»کدام یک خطرناک تر است؟

کرونا به کمک سوسیال‌دموکراسی آمده تا مزایای خود را به رخ لیبرال سرمایه‌داری بکشد.

سلبریتی ها و هویت

معمای مردم، هویت و تتلو

حضور و عمق نفوذ سلبریتی‌ها در مسائل مختلف یکی از پدیده‌های روز جوامع مختلف است.

مارکسیسم

به مارکس سلامی دوباره باید کرد؟

رجوع دوباره به مارکس و بررسی نظراتش در جوامع علمی شدت گرفته است.