نویسنده: سیدمحمد زرهانی

نمازخانه، مسجد نیست

نمازخانه، مسجد نیست

مسجد در بافت زندگی سنتی ما، عنصری از یک فرهنگ اصیل است.

انسان شناسی و سیل

فراتر از سیل و زلزله

سیل، جامعه را در نقش‌های «قربانیان، امدادگران و نظاره گران» تقسیم بندی می‌کند.

آموزش و پرورش

زمینه پیدایش دیکتاتورهای کوچک

نظام آموزشی ما به یک سازه منفک و جداشده از زندگی اجتماعی تبدیل شده است.

سیاستگذاری موسیقی

پیروزی ساسی مانکن‌ها و سرهای در برف

نظام تعلیم و تربیت در مورد موضوع موسیقی و آواز راهبرد و برنامه کلانی ندارد.

زندگی شهری

کیمیای رضایت در زندگی شهری

چرا چندان که باید و شاید اسباب رضایتمان از زندگی شهری کامل نیست؟

چرا بیهوده جدل و پرخاش می‌کنیم؟

چرا انسان با وجود آنکه تقریبا نقشی موثر در حل برخی از مسائل ندارد، درگیر مجادله می‌شود؟