اقتصاد نئولیبرال

نئولیبرالیسم از منظر اقتصادی و در یک تعریف ساده کلی دیدگاهی است که رقابتی شدن اقتصاد و کاهش مداخله دولت‌ها را ترویج می‌کنند اگرچه این موضوع مورد خدشه و مناقشه است. هواداران نئولیبرالیسم بر ارزش‌هایی نظیر مالکیت خصوصی، رشد فردگرایی، نگرش تجربی و باز، دیدگاه جهانی، خوش‌بینی به آینده و تاکید بر تغییر و ساختن جهانی بهتر تاکید می‌کنند. این دیدگاه بیشتر از منظر اقتصادی مورد توجه است، ولی از آنجا که نمی‌توان اقتصاد را از دیگر حوزه‌های زیست اجتماعی جدا کرد، پیامدهای نئولیبرالیسم در دیگر عرصه‌های انسانی هم بازتاب می‌یابد.