تصویر

تصاویر و ویدئوهای موضوع بانک را اینجا می‌توانید بخوانید.

بانک

اولین بانک ها چگونه ایجاد شدند؟

چه اتفاقاتی افتاد که اولین بانک ها ایجاد شدند و چه کسانی اولین صاحبان بانک ها بودند؟ تماشا کنید:
بیشتر بخوانید:  چرا بشر پول کاغذی را اختراع کرد؟
بیشتر بخوانید:  سورئالیسم در یک دقیقه