کارکرد شناسی سینما در ترسیم جامعه آرمانی

باید از سینمای اجتماعی چه مطالباتی داشت؟ 

نشانه ‌شناسی کاریکاتور

کاریکاتور می‌تواند در بند زمان نباشد و خود منشأ روایت‌ نیز باشد.

اقتصاد خاموش هنرهای تجسمی

تعداد زیادی فارغ‌التحصیل بیکار رشته‌های هنری داریم.

مهندسی فرهنگی علم

مهندسی فرهنگی علم، مهندسی علم است از زاویه فرهنگی.

چرا همه به مطالعه فرهنگ غرب نیازمندیم؟

یکپارچگی تمدن غرب، موضوعی غیر قابل مناقشه نیست.

موسیقی در چنگ مافیا

جامعه میان سال، می‌دانند که هنر تا چه حد به‌ورطه حقارت و سقوط راه یافته است.