سراب انقلاب فرهنگی در شوروی

رهبران شوروی دریافتند بدون فرهنگ نمی‌توان «انقلاب کارگری» را «حفظ» و «گسترش» داد.

سیاستگذاری موسیقی

پیروزی ساسی مانکن‌ها و سرهای در برف

نظام تعلیم و تربیت در مورد موضوع موسیقی و آواز راهبرد و برنامه کلانی ندارد.

تاریخچه دیکشنری

تاریخچه کوتاه دیکشنری

کتاب فرهنگ لغات زبان انگلیسی اولین بار کی به وجود آمد و چه تاریخچه‌ای دارد؟ تماشا کنید. ‌ ‌

فناوری و کودکان

فناوری چگونه زندگی کودکان را تغییر داده است؟

فناوری زندگی کودکان را در عصر دیجیتال دستخوش تغییرات بسیاری کرده است.

زندگی شهری

کیمیای رضایت در زندگی شهری

چرا چندان که باید و شاید اسباب رضایتمان از زندگی شهری کامل نیست؟

سورئالیسم

سورئالیسم در یک دقیقه

سورئالیسم چیست؟ در یک دقیقه پاسخ را تماشا کنید!