نویسنده: پوریا هاشمی

میوه ممنوعه در شوروی

موسیقی جاز در شوروی چه چیزی را فریاد می‌زد؟