نویسنده: پوریا هاشمی

سراب انقلاب فرهنگی در شوروی

رهبران شوروی دریافتند بدون فرهنگ نمی‌توان «انقلاب کارگری» را «حفظ» و «گسترش» داد.

میوه ممنوعه در شوروی

موسیقی جاز در شوروی چه چیزی را فریاد می‌زد؟