تشکل های دانشجویی

جنگ در میدان دانشگاه

می‌توان گفت اکثر تشکل‌های دانشجویی از ترکیب یا سیطره میدان سیاست شکل گرفته اند.

جنبش دانشجویی

ادوارد سعید، روشنفکری و جنبش دانشجویی

جنبش دانشجویی همواره در فکر تغییر جامعه و نقاب کشیدن از عوامل تحکیم کننده وضع موجود است.

جنبش دانشجویی

پیوند تن ها با جان ها

اختلالِ آغازگر جنبش، زمانی حاصل می‌شود که مردم، نمایندگان سیاسی و رسانه‌ها را، نماینده خود نمی‌بینند.

تبعیض حجاب

زنان باحجاب، حمایت نمی‌شوند

آیا زنان، به دلیلِ اینکه روسری سر می‌کنند،  در موقعیت‌های روزمره دچارِ تبعیض می‌شوند؟

نفت و اقتصاد

نفت چه تأثیری در اقتصاد دارد؟

وابستگی اقتصادی به نفت، تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟

نئولیبرالیسم

فرصت تاریخی یا فرصت سوزی تاریخی؟

طی سه دهه پس از جنگ، سه دولت با ادعای تحول اقتصادی تجربه مشترکی به جا گذاشتند.