پل جاسوس‌ها

دوران جنگ سرد یکی از بازه‌های پررنگ عملیات‌های اطلاعاتی و به‌تبع آن برنامه‌های دستگیری و نجات عناصر اطلاعاتی و جاسوسان به‌حساب می‌آید.

مخمصه هویت

نیمه دوم قرن بیستم در واقع شاهد مرگ همه چیزهایی بود که فرهنگ آمریکایی نام داشتند.

منطق‌باورانی اسیرِ جادوی اعداد

نقدی بر استیون پینکر – یا پیتر سینگر – که می‌گوید خشونت در جهان در حال کاهش است.

لمپنیسم متجددانه

اصلی‌ترین و عینی‌ترین محمل تجلی «لمپنسم اشرافی ایرانی» در شهرهاست.

دیپلماسی فطرت

به وجود آمدن رویکردی بدین شکل، تحولی اساسی در دستگاه دیپلماسی ما ایجاد خواهد کرد.

تکنولوژی در جامعه فراصنعتی

اصطلاح «جامعه فراصنعتی» به سرعت وارد ادبیات جامعه‌شناسی شده است.