ساختار منطق

مباحث و ابواب منطق داراى ترتب عقلانى است

قرآن مصون از تحریف

آیات قرآن چینش الهی خود را در مصحف موجود کاملاً حفظ کرده‌است

آیا هیجان‌های مثبت عناصر فعال آن هستند؟

گرایش‌های عملی خاص، کاملاً معرف شکل و عملکرد هیجان‌های منفی است.

فلسفه شناخت

یکی از تعریف های انسان، “هومو ساپینس” یعنی جانور دانا یا انسان داناست.

بازخوانی چیستی فلسفه در تفکر کانت

یاسپرس او را «فیلسوفی مطلقا لازم» نامیده است.

ریچارد رورتی و تفسیری نوین از فلسفه پراگماتیسم

فیلسوفی که خود را‌ ‌نئوپراگماتیست می‌خواند ولی از برچسب پست‌مدرن پرهیز می‌کند.