آیا هیجان‌های مثبت عناصر فعال آن هستند؟

گرایش‌های عملی خاص، کاملاً معرف شکل و عملکرد هیجان‌های منفی است.

فلسفه شناخت

یکی از تعریف های انسان، “هومو ساپینس” یعنی جانور دانا یا انسان داناست.

بازخوانی چیستی فلسفه در تفکر کانت

یاسپرس او را «فیلسوفی مطلقا لازم» نامیده است.

ریچارد رورتی و تفسیری نوین از فلسفه پراگماتیسم

فیلسوفی که خود را‌ ‌نئوپراگماتیست می‌خواند ولی از برچسب پست‌مدرن پرهیز می‌کند.

مولانا و نیایش

مولانا اسرار دعا را به زبان شعر بیان کرده است.

در باب تصوف سعدی

آیا می‌شود سعدی را یک ابن عربی دانست؟