نویسنده: هادی غیاثی

چگونه مفاهیم اعتباری به زندگی انسان معنا می‌دهند؟

چگونه مفاهیم اعتباری به زندگی انسان معنا می‌دهند؟

اعتباریات انسان را به معنا در زندگی دنیایی انسان پیوند می‌زنند.

سیدبشیر حسینی

استاد دانشگاه در عصر جدید

عصر جدید برای استاد دانشگاه، گذر از سطحی شدن به عمیق شدن است.