نویسنده: سیدمجید امامی

دنیا در پساکرونا چگونه خواهد بود؟ گفتگو با دکتر سیدمجید امامی

دنیا در پساکرونا چگونه خواهد بود؟ گفتگو با دکتر سیدمجید امامی

نظم تمدنی کنونی ثابت کرد که از پس تمام مطالبات انسان برنیامده است.