نویسنده: مریم فتاحی منش

نظم جهانی پس از کرونا چگونه خواهد بود؟

نظم جهانی پس از کرونا چگونه خواهد بود؟

سه نوع تفکر در خصوص نظم جهانی پس از کرونا مطرح است.

ترامپیسم

ترامپیسم، مدل جدید پوپولیسم امریکایی

بسیاری از تحلیلگران رفتار و طرز فکرِ ترامپ را تحت عنوان واژه «ترامپیسم» یا همان ترامپ‌گرایی نام گذاری کرده اند.

دیوید هاروی

دیوید هاروی و تناقض‌های بزرگ سرمایه‌داری

هاروی هفت بحران نظام سرمایه‌داری را جزء تناقض‌های اساسی و بنیادین این نظام می‌داند.

افول امریکا

داستان یک فروپاشی

هژمونی آمریکا دچار تضاد‌های بنیادینی شده و به پایان راه خود نزدیک است.

نظام بین الملل

چند سناریو درباره آینده جهان

برخی از نظریه پردازان معتقدند که امکان تغییر نظام بین‌الملل وجود دارد.

برنی سندرز

حضور چپ ها در ساختار سیاسی امریکا

طی یک دهه اخیر سیاستمدارانی با ایده‌های چپ در بخش‌های مختلف امریکا ظهور کرده اند.