نویسنده: محمدتقی شریعتی

خوش گذرانی سلبریتی ها در سیاست!

خوش گذرانی سلبریتی ها در سیاست!

عصر مدرنیته بازتابی پیچیدگی هایی دارد که از جمله آنها نقش سلبریتی ها در عرصه های اجتماعی و سیاسی و بازی در زمین احزاب است.

تبعیض حجاب

زنان باحجاب، حمایت نمی‌شوند

آیا زنان، به دلیلِ اینکه روسری سر می‌کنند،  در موقعیت‌های روزمره دچارِ تبعیض می‌شوند؟