چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟

چگونه تاریخ آینده را بنویسیم؟

روایت تاریخ آینده یکی از حوزه های در حال رشد علوم انسانی و تاریخ‌نگاری است.

زندگی در وضعیت استثنایی

زندگی در وضعیت استثنایی

اندیشمندان درباره‌ی بحران کرونا و جهان پسا کرونا چه گفته‌اند؟

کشتار نابرابری

کشتار نابرابری. گفتگو با دکتر سیدمجید حسینی

بی‌عدالتی در میان پزشکان کشور، به همه‌گیری کرونا دامن زده است.

ویروس، فرهنگ و ارتباطات

ویروس، فرهنگ و ارتباطات

با فراگیری کرونا، تحولات بنیادینی در حوزه ارتباطات انسانی به‌وجود آمد.

علوم اجتماعی چه جایگاهی در وضعیت کنونی جهان دارد؟

علوم اجتماعی چه جایگاهی در وضعیت کنونی جهان دارد؟

«وضعیت کرونایی» مبیِّن چالش‌های وجودی انسان معاصر است.

در آستانه انقلاب‌های ماسک‌ها

در آستانه انقلاب‌های ماسک‌ها

دالی‌ها یا به عبارت دقیق‌تر آنارشیست‌ها می‌گویند: دولت نمی‌خواهیم.

1 2 3 21