همت بلند و علو همت

صاحب همت بلند کسی است که عشقی قوی در جانش شکل گرفته است.

سیاست پست مدرنیته

سیاست اساساً امری چارچوب‌‏مند و آشکار است.

اهداف مجازات

آیا تنها برابری میان جرم و مجازات، عدالت کیفری را محقق می‌سازد؟

مدیریت زنان در نظام، آمارها و تحلیل‏ها

هنوز توسعه همه‏‌جانبه براى زنان با کمبودهاى اساسى و چالش‏‌هاى بزرگى رودررو است.

نقش و اهداف زنان ایرانی در جنبش مشروطیت

جنبش مشروطیت از تاثیرات زنان بی‌بهره نبوده است.

مفهوم بدن در اندیشه فلسفی مرلوپونتی

این دو انگاری با این باور همراه است که ذهن نوعی برتری و چیرگی نسبت به بدن دارد.