جرم و راه های پیشگیری از آن

بزهکاری به دگرگونی اجتماعی بستگی دارد و گاه پیامدهایی مناسب برای تحولات اجتماعی دارد.

عدالت و امنیت

هیچ چیزی مانند عدالت نمی‌تواند دولت‌ها را محافظت کند.

تحلیل ارتباطی نقش رسانه‌ها در جنگ خلیج فارس

هال می‌گوید رسانه‌های گروهی برای حفظ سلطه قدرتمندان عمل می‌کنند.

رشاء و ارتشاء در حقوق ایران

شاید بتوان دو جرم «رشا» و «ارتشاء» از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست.

توسعه پایدار شهری و رفاه اجتماعی شهروندی

رفاه شهروندی را می‌توان محور اصلی توسعه پایدار شهری دانست.

بررسی تأثیر ارائه اطلاعات تحصیلی ـ شغلی بر گزینه های تحصیلی ـ شغلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی منطقه 2 تهران

دبیران در مدارس، کمترین نقش را در ارائه اطلاعات تحصیلی ـ شغلی، حتی رشته تحصیلی خود دارند.

1 18 19 20