یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند

یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند

درک تاریخچه و زمینه‌های نژادپرستی در امریکا بسیار مهم است.

امریکای نگران!

امریکای نگران!

آمار‌‌ها نشان دهنده این است که در شش دهه اخیر اقتصاد ایالات متحده افت قابل توجهی را تجربه کرده است.

عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟

عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟

همه از عدالت آموزشی بیشتر و فرصتهایِ برابر صحبت می‌کنند، اما اینکه منظور از آن چیست، روشن نیست.

خیزش سیاه پوستان در رسانه

خیزش سیاه پوستان در رسانه

رسانه‌های امریکایی چه واکنشی در برابر اعتراضات امریکا نشان دادند؟

معامله قرن

دیوار حائل معنا

آمریکا و اسرائیل، می‌خواهند مانع شکل‌گیری روایت ذهنی مشترک فلسطینیان شوند.

کرونا، اهمیت حاکمیت سیاسی را روشن تر کرد. گفتگو با دکتر رضا سیمبر

کرونا، اهمیت حاکمیت سیاسی را روشن تر کرد. گفتگو با دکتر رضا سیمبر

ملت ها اگر یک حکمرانی خوب داشته باشند، بسیار موثرتر است.

1 2 3 22