خوش گذرانی سلبریتی ها در سیاست!

خوش گذرانی سلبریتی ها در سیاست!

عصر مدرنیته بازتابی پیچیدگی هایی دارد که از جمله آنها نقش سلبریتی ها در عرصه های اجتماعی و سیاسی و بازی در زمین احزاب است.

جهان دستخوش دولت‌های بی ملت

جهان دستخوش دولت‌های بی ملت

مفهوم ملت و ملیت از تعاریف اصلی خود فاصله گرفته و تبدیل به گروگانی در دست دولت بی ملت شده است !

یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند

یازده کتابی که به بررسی تاریخچه‌ی نژادپرستی در امریکا می‌پردازند

درک تاریخچه و زمینه‌های نژادپرستی در امریکا بسیار مهم است.

امریکای نگران!

امریکای نگران!

آمار‌‌ها نشان دهنده این است که در شش دهه اخیر اقتصاد ایالات متحده افت قابل توجهی را تجربه کرده است.

عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟

عدالت آموزشی بیشتر! واقعا یعنی چه؟

همه از عدالت آموزشی بیشتر و فرصتهایِ برابر صحبت می‌کنند، اما اینکه منظور از آن چیست، روشن نیست.

خیزش سیاه پوستان در رسانه

خیزش سیاه پوستان در رسانه

رسانه‌های امریکایی چه واکنشی در برابر اعتراضات امریکا نشان دادند؟

1 2 3 23