دنیا در پساکرونا چگونه خواهد بود؟ گفتگو با دکتر سیدمجید امامی

دنیا در پساکرونا چگونه خواهد بود؟ گفتگو با دکتر سیدمجید امامی

نظم تمدنی کنونی ثابت کرد که از پس تمام مطالبات انسان برنیامده است.

ویروس کرونا: چه کسانی در نظم نوین جهانی، برنده و یا بازنده خواهند بود؟

ویروس کرونا: چه کسانی در نظم نوین جهانی، برنده و یا بازنده خواهند بود؟

آیا نحوهی واکنش دولتها به ویروس، تعادل قدرت بین چین و غرب را تغییر خواهد داد؟

کرونای «سوسیال دموکرات» یا کرونای «لیبرال سرمایه دار»کدام یک، خطرناک تر است؟

کرونای «سوسیال دموکرات» یا کرونای «لیبرال سرمایه دار»کدام یک خطرناک تر است؟

کرونا به کمک سوسیال‌دموکراسی آمده تا مزایای خود را به رخ لیبرال سرمایه‌داری بکشد.

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد؟

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد؟

آیا جهان بعد از کرونا برای ما جهانی سخت‌تر خواهد بود؟

کرونا و سرمایه داری

پرونده دنیای قشنگ نو

چگونه کرونا سرمایه‌داری را به چالش کشید و نظم جهانی بعد از کرونا چگونه خواهد بود؟

تولید ناخالص داخلی معیار خوبی برای سنجش رفاه نیست

تولید ناخالص داخلی معیار خوبی برای سنجش رفاه نیست

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) بیش از حد، مادی‌گرایانه است.